نرخ جدید سوخت در قبرس شمالی 26 خرداد 1401

نرخ جدید سوخت در قبرس شمالی

قیمت جدید سوخت در قبرس شمالی : 

بنزین اکتان 95 : 26 لیر

بنزین اکتان 98 : 26.28

گازوییل یورو 5 : 27

نفت سفید : 25.50